Actief, kritisch en betrokken

Op zoek naar balans

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2022-2026


De voor ons liggende Perspectiefnota is het bijzondere sluitstuk van een bijzondere bestuursperiode waarin Corona, tekorten sociaal domein en de loc down een grote rol speelden. Desondanks is er veel bereikt. De inzet op duurzaamheid en circulair denken is vergroot, we zamelen geen afval meer in maar scheiden grondstoffen. De biodiversiteit is zichtbaar aan het toenemen. En de kwaliteit van bouwen zal door het Kwaliteitsmanifest en Erfgoedbeleid toenemen.


Maar er is ook veel blijven liggen. En hoewel het mooi is dat we er volgend jaar 2,5 miljoen voor jeugdzorg bijkrijgen is dat weer een incidentele reparatie. Een reparatie die mede te danken is aan de inzet van Raden in Verzet. We dienen dan ook graag een motie in om hun volgende actie ook te steunen. Een brief van de gemeente aan de informateur waarin wordt aangegeven welke bezuinigingen door de tekorten zijn doorgevoerd. Hiermee hopen zij de positie van de VNG verder te versterken.

We maken het college graag een compliment dat zij in deze PPN met een aanzet tot een visie voor de langere termijn komt ook al doet ze dat zonder concreet te worden. De fractie van Sterk Meppel kan zich voor een deel vinden in deze hoog-over visie maar mist de Balans. De visie is eenzijdig gericht op economie en financiën.


En natuurlijk onderschrijven we het belang van de financieel gezonde positie. Maar dat is gewoon een noodzakelijke basisvoorwaarde. De vele vrijwilligers, de verenigingen, het welzijnswerk, het groen om ons heen, de sociale cohesie; dat is wat Meppel Meppel maakt. En die elementen missen we in deze PPN.


Groeiend kwaliteit toevoegen

Bij Groeiend kwaliteit toevoegen wordt bijvoorbeeld wel ingegaan op groeien terwijl de kwaliteit onderbelicht blijft. Wat verstaat het college onder Kwaliteit toevoegen? Een nieuwe brug? Een nieuwe schouwburg? Dat is een relevante vraag want groeien ‘vanuit de potentie van Meppel’ kan, gezien de grondpositie van Nieuwveense Landen, leiden tot een groei naar 50.000 inwoners. Kwaliteit betekent voor Sterk Meppel dat er aandacht en beleid moet komen voor de veranderingen die zo’n groei meebrengt. De gemeente zal van karakter veranderen. Dat vraagt om visie. Bijvoorbeeld hoe de sociale cohesie moet worden versterkt. Meer huizen in NvL gaat ten koste van het vele groen rond de wijk. Dat vraagt om aandacht voor groen in de wijk. Voor fijne speelplekken. Dát vraagt om visie, gaat die er gelijktijdig komen college?Want we steunen zeker de inzet op de bouw van meer woningen. De woningmarkt is
oververhit. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe de gemeente dit bij kan
sturen. Bijvoorbeeld door bij extra huizenbouw met voorrang in te zetten op sociale huur- en
koopwoningen en daarbij een woonplicht in te voeren. Betaalbare huizen moeten er voor
onze inwoners en starters zijn niet voor kapitaalinvesteerders. We horen graag of het college
hier op zeer korte termijn actie in wil ondernemen.


We zijn maar wat blij dat onze wethouder de ruimte voor die school in Nieuwveense Landen
heeft gevonden. Die zal hard nodig zijn. En door de eventuele groei ontstaat er nu zelfs een
mogelijkheid om een klein winkelcentrum te plannen. Wil het college toezeggen dat ze dit
gaat onderzoeken of vraagt dat om een motie?


Regionale economie
De regio wordt steeds belangrijker én krijgt steeds meer te zeggen. Over onze eigen haven
als onderdeel van Port of Zwolle bijvoorbeeld. Dit zonder enige democratische legitimatie.
Het thema “governance” moet dan ook op korte termijn uitgediept en vastgelegd worden
nog voordat we deze nieuwe bestuurs- en beslislaag toevoegen. Graag horen we een reactie.


Voorzitter,
Net als het Rijk trekt het college zich zoveel mogelijk terug op het gebied van zorg, welzijn,
kunst en cultuur. In deze hele PPN geen woord over de grote waarde van vrijwilligers en het
verenigingsleven, niets over het belang van sport voor de gezondheid of het belang van zorg
om vereenzaming te voorkomen. We missen die Balans. Want economie is maar één van de
bouwstenen om een gemeente te zijn waar mensen graag wonen, werken en leven. Groen-
voorzieningen, een rijk verenigingsleven, zorg voor mensen, bouwen met kwaliteit, respect
voor erfgoed en aandacht voor welzijn. Het zijn elementen die evenredig belangrijk zijn. Die
evenredigheid, balans, missen we.


De eenzijdigheid zien we ook terug bij de aanvragen voor nieuw beleid. Extra budget voor
twee lobbyisten. Waarom trekt de portefeuillehouder dat niet meer naar zichzelf toe met
ondersteuning van één lobbyist? En waarom vraagt u vier jaar extra budget voor het
vormgeven van een andere communicatie? Zodra het anders gaat hoeft het oude niet meer.
Als u daar na twee jaar nog geen vorm voor heeft gaat er iets niet goed. En een potje van
een miljoen extra bovenop het bestaande budget voor het dempen van de economische
effecten van Corona is zonder enige onderbouwing?


De gemeentelijke organisatie is het bedrijf dat het beleid uitvoert. Omdat de organisatie met
gemeenschapsgeld wordt betaald, moeten wij als raad ook in positie gebracht worden om
de effectiviteit en de efficiency te kunnen beoordelen. Dat is nu niet het geval. We willen
graag een reactie van andere fracties en van het college of zij het hiermee eens zijn.
Vervolgens zullen we een motie voorbereiden die tijdens de begroting 2022 besproken kan
worden.


Tegenover deze extra uitgaven staat de bezuiniging op het schoolzwemmen voor het
speciaal onderwijs. Die wordt als bezuiniging van 32.000 ingeboekt maar zou ook als extra
budget naar Bad Hesselingen gaan. Dat begrijpen we niet. Maar belangrijker is dat de
reguliere zwemlessen niet goed aansluiten bij deze doelgroep. Zij hebben meer tijd en meeraandacht nodig. Hierbij dienen wij samen met CU, PvdA, GL en D66 een amendement in om deze wijziging te schrappen.


Acht jaar nadat we een amendement indienden om een fietspad langs de Reggersweg aan te leggen gaat dat er hopelijk dit najaar komen. Het dossier rond de steun aan Engelgaarde loopt nog langer. In deze PPN is er niets te vinden over het belang van recreatie voor onze inwoners. We hebben twee gebieden: Tusenboerslanden en Engelgaarde. En waar de gemeente alle lasten voor Tussenboerslanden op zich neemt komt Engelgaarde er jaar na jaar bekaaid van af en moet er keer op keer onderhandelt worden. Engelgaarde wordt door een stichting beheert die de gemeente veel tijd, werk en geld bespaart. Het wordt tijd dat er een structurele oplossing komt waarbij Engelgaarde haar recreatieve functie uit kan bouwen. Daarnaast is het al vele jaren een wens van de inwoners van de Oosterboer om een betere ontsluiting van Engelgaarde te krijgen. Om een wandel/fietsrondje te kunnen maken. Maar ondanks herhaalde vragen horen we hier niets over. Terwijl het vrij eenvoudig te verwerkelijken is door een wandel/fietspad naast de Oosterbroekenweg aan te leggen. De ruimte is er voor. Ook hier dienen we nu weer een motie voor in.


Voorzitter, We spraken vorig jaar de hoop uit dat deze crisis een kans wordt om waarden als solidariteit, welzijn en bescherming van wat waardevol is groter te maken. Die hoop lijkt ijdel. Het budget Kwaliteitsverbetering OR wordt gehalveerd en op het onderhoud wordt ook 180.000 euro gekort. Als het om groen en groenonderhoud gaat is het college blijkbaar niet uit op Kwaliteit. We dienen hierbij dan ook samen met de PvdA een amendement in om deze bezuiniging te schrappen. Want deze bezuiniging treft niet alleen de kwaliteit van het openbaar groen, maar ook de plannen die werkgroepen en wijkplatforms op initiatief van de gemeente hebben ontwikkelt en die nu in de uitvoeringsfase komen.


Voorzitter, Het is belangrijk dat we inwoners goed informeren over de soms lastig uit te leggen besluiten die raad en het college nemen. Daar hoort een laagdrempelig platform bij. En dat platform hebben we in ons uitstekend functionerende RTV Meppel. Maar deze vrijwilligersorganisatie werkt al jaren met onvoldoende middelen omdat de overheid wel steeds hogere eisen stelt maar daar niet de middelen bij doe. . Sterk Meppel en D66 dienen hierbij een motie in waarin wij het college oproepen om samen met RTV Meppel tot een goed onderbouwd plan te komen waarbij het streefbedrag van 97 eurocent per inwoner leidend is. De communicatie met onze inwoners is van cruciaal belang om draagvlak voor onze besluiten te vinden.


Voorzitter, Eenzaamheid is een groot probleem. Jammer dat we nog niet mee doen met het landelijke Eén tegen eenzaamheid waar al 240 gemeenten zich kosteloos bij aangesloten hebben. Wat houdt u tegen college? Met elkaar bereik je meer. We dienen daar een motie voor in.


Tot slot. We zijn trots op de inzet van de vele vrijwilligers in Meppel, vooral als je kijkt naar het moeilijke jaar dat achter ons ligt. Die vrijwilligers waren vaak een lichtje voor inwoners die door de Corona maatregelen moeilijk of niet contact konden houden met de buitenwereld. Wij willen hen voor die inzet van harte bedanken.

Perspectiefnota 2022-2025