Actief, kritisch en betrokken

Standpunten

Actief, kritisch en betrokken. Dat is het motto van Sterk Meppel. We koesteren de stad aan het water, in een prachtige omgeving van dorpen, platteland, bossen en meren. We willen zuinig zijn op Meppel met zijn pleinen en voorzieningen. We zien weinig nut in groot-groter-grootst. We zoeken de menselijke maat, de leefbaarheid, het welzijn van de mensen. Dat is leidraad voor ons handelen en stemgedrag in de raad.

Bovenstaande punten staan nader uitgewerkt in het Sterk Meppel verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma Sterk Meppel 2018-2022

Hieronder vindt u een verkorte versie van het verkiezingsprogramma:

 

Een gemeente die met respect voor haar verleden werkt aan een toekomst waarin de economische ontwikkelingen net zo belangrijk zijn als het welzijn van haar inwoners. Wij zijn trots op onze gemeente en willen dat zo houden.

Meppel is in onze visie een gemeente:

  • waar het niet alleen goed wonen en werken is, maar waar inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben;
  • met karakter en sfeer, waar het goed toeven is, verwaarloosde plekken met spoed aangepakt worden en verpaupering wordt voorkomen;
  • waar inwoners serieus genomen worden eniedereen mee kan doen;
  • waar een goede balans is gevonden tussen economische groei, werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid, milieu, de zorg voor zwakkeren en investeringen in wegen en groenonderhoud.
  • die duurzaam is en waar de biodiversiteit wordt bevorderd zodat kruiden en bloemen in bermen en perken zich ontwikkelen en als voeding voor insecten, vlinders en bijen dienen.

Een kort overzicht van de geschiedenis

Sterk Meppel is een inwonerspartij die inmiddels al 40 jaar uw SteM laat horen in de gemeenteraad. Het begon in 1976 met de actiegroep Grachtwacht die later tot een politieke vereniging werd omgevormd: de Stadswacht. Na de gemeentelijke herindeling van 1998 vormden Stadswacht en Gemeentenbelangen Nijeveen één vereniging onder de naam Stadswacht/Gemeentebelangen. Een naam die enkele jaren later veranderde in Sterk Meppel; soms afgekort tot SteM. SteM is sinds 1994 de grootste partij in de gemeenteraad. In al die jaren is ons actiekarakter nooit verdwenen. Zo werden er acties gevoerd om bruggen en een bioscoop te behouden, de komst van een asfaltcentrale tegen te houden, de overlast van wildplassen en geluid te verminderen en biodiversiteit te verbeteren: SteM voor de Bij.

SteM voor een gezonde leefomgeving

 

Beter groenonderhoud

Het groenonderhoud moet beter, véél beter. SteM wil meer geld voor groenonderhoud in wijken, dorpen, buurtschappen en buitengebied

Schone gemeente

De openbare ruimte in Meppel ziet er op veel plaatsen versleten, vuil en kapot uit. SteM staat voor een schone gemeente.

Veilig verkeer

Veiligheid moet bij verkeer op één; daarom moeten alle fietsroutes voor schoolgaande kinderen veilig zijn en heeft de Reggersweg een fietspad nodig.

Integraal beheer openbare ruimte

De kwaliteit van een stad bevorderen is meer dan een nieuwe weg aanleggen.

Spelen in stad, buurt en dorp

SteM wil meer natuurlijke speelplekken in buurten en in parken zodat kinderen gestimuleerd worden om meer buiten te spelen. SteM geeft ruimte aan beweging.

Biodiversiteit

SteM wil biodiversiteit bevorderen zodat bloeiende bermen, gezellige groene perken en fruit- en notenbomen een fijne leefomgeving maken voor mensen, dieren en insecten.

SteM voor de Bij

Insecten, en in het bijzonder bijen, vervullen door de bestuiving van bloem tot bloem een onmisbare rol in ons ecosysteem. De Bij heeft de toekomst en verdient een SteM.

Bomen

In de toekomst wil SteM meer diversiteit aan bomen en omringende vegetatie waarbij beter ingespeeld wordt op de toestand van de bodem en de waterhuishouding zodat ziektes minder kans krijgen.

Milieu en duurzaamheid

Minder energieverbruik en Meppel zo snel mogelijk energieneutraal. SteM voor écht duurzaam: voorkom verspilling en stimuleer hergebruik. SteM is de stem van de toekomst in het heden.

Geluidsoverlast

SteM wil geluidsbegrenzers verplicht stellen bij grote evenementen zodat omwonenden minder overlast ervaren. Rust in de stad met SteM.

Woningbouw in Meppel

SteM wil niet alleen betaalbare (huur) woningen mogelijk maken, maar wonen naar ieders wens: samen, alleen, klein, groot, begeleidend of mantelzorg, voor jong en oud.

SteM voor duurzaam (financieel)beleid

 

Duurzaam financieel

Goede investeringen rechtvaardigen afgewogen keuzes. SteM wil verantwoordelijk en duurzaam omgaan met Meppels geld. SteM wil geen verhoging van gemeentelijke belastingen zoals de OZB om de begroting sluitend te krijgen.

Investeringen

Uitgave van geld ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn behaald wordt moet getoetst worden aan duurzaamheidcriteria zoals risico, rendement, maatschappij en leefomgeving.

Meer subsidies binnenhalen

SteM wil meer inzetten op het binnenhalen van subsidiemogelijkheden van provincie, Rijk en EU om ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, stadsontwikkeling en/of toerisme te stimuleren. Geld waar we recht op hebben, voor een Sterk Meppel.

Kostendekkende tarieven

Kostendekkende tarieven zijn prima maar niet als dat ongewenste maatschappelijke effecten heeft zoals bij de grafkosten. niet altijd gewenst. Kostendekkend ja, onredelijk nee.

Economische ontwikkeling

Meppel moet haar dienstverlening voor grote en kleine bedrijven zo goed organiseren dat werkgevers zich hier graag vestigen en gevestigd blijven.

Circulaire economie

Sterk Meppel wil dat Meppel vooroploopt bij de ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie.  Sterk Meppel is de stem van de toekomst in het heden.

Balans tussen grijs en groen

Sterk Meppel wil een betere balans vinden tussen enerzijds de, ook door ons gewenste, economische groei en anderzijds de kwaliteit van onze huidige leefomgeving. Onze gemeente moet groener, schoner en (verkeers) veiliger! Dat vraagt om onze visie, onze inzet en een andere verdeling van middelen.

SteM voor karakter

 

Behoud cultuurhistorische erfgoed

SteM wil met respect voor het verleden het oog op de toekomst richten: cultuurhistorische waarden behouden en kansen zien en benutten. Zonder verleden geen toekomst.

Investeren in de stad

Plannen om het historisch karakter van Meppel te versterken steunen wij. Dat maakt Meppel uniek en  is goed voor de werkgelegenheid. Investeren in de gemeente doe je samen mét de gemeente.

Karakter dorpen, buurtschappen en buitengebied

Inwoners van het dorp Nijeveen, de buurtschappen en het buitengebied moeten vanaf het prille begin bij plannen voor hun omgeving betrokken worden. Inspraak in uw buurt met uw SteM.

Reestdal

Sterk Meppel wil de toegankelijikheid van het Reestdal voor wandelaars verbeteren en verder zoveel mogelijk onaangetast laten. Hoogbouw is daar niet gewenst. Laat de natuur natuurlijk.

Toerisme en werkgelegenheid

Om toeristen langer in Meppel te laten recreëren wil SteM de kaders om het karakter van de binnenstad te behouden aanscherpen.

Pleinen in het centrum

SteM wil dat er meer bankjes op de pleinen komen met kleine speelplekjes zodat kinderen hun energie kwijt kunnen terwijl hun ouders daar op een bankje bij zitten.

Cultuur

Sterk Meppel wil investeren in cultuur met speciale aandacht voor de jeugd, amateurkunst en het cultuuronderwijs. Sterk Meppel staat pal voor cultuur, creativiteit en hun positieve consequenties.

Winkelgebied

Inkrimpen van het winkelgebied en de verkleuring van de aanloopstraten is begrijpelijk mits er voor starters voldoende goedkope winkellocaties overblijven om zich te vestigen. SteM wil winkelen in Meppel aantrekkelijk voor de bezoekers en betaalbaar voor de starters maken.

SteM voor een sociaal Meppel

 

WMO algemeen

Het geld voor het sociale domein is bedoeld om zorg te bieden, hulp bij het vinden van werk en problemen bij jong en oud op te lossen. Daar moet het ook voor gebruikt worden.

Vereenzaming

SteM wil dat vereenzaming eerder signaleren door in te zetten op preventie, vroeg signalering en ontmoetingen in de wijk. Eenzaamheid past niet in een hechte stad als Meppel.

Jeugd

Door preventief werken (begeleiding risicogroepen jeugd) en vroeg signalering (straat- of buurt­coaches) worden problemen zoals overlast voorkomen. Houd welzijnswerk op peil met Sterk Meppel.

Participatie arbeidsgehandicapten

Sterk Meppel wil sociale werkplaats Reestmond zo lang mogelijk openhouden. De inzet op ‘beschutwerk’ plekken voor nieuwe arbeidsgehandicapten moet flink opgevoerd worden.

Vrijwilligerswerk

SteM wil vrijwilligersorganisaties waar mogelijk faciliteren, ruimte en ondersteuning bieden en zo min mogelijk regels opleggen.

Mantelzorg

Om overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan moet er voldoende budget voor respijtzorg zijn. Jonge schoolgaande mantelzorgers moeten specifiek op deze groep toegesneden steun krijgen. Ook de mantelzorger heeft ondersteuning nodig.

Armoedebeleid

SteM geeft meer steun aan mensen met minder kansen: jong en oud. We laten kinderen niet aan de zijlijn staan.

Sport

Sport wordt steeds vaker ingezet als  middel om maat­schap­pelijke problemen te pakken. De buurtsportcoaches moet daarin een verbindende factor worden. Ook sport verdient een SteM.

Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG)

Door een structurele aanpak met gezamenlijke programma’s met scholen, sportclubs en ondernemers wil StM een gezonde leefomgeving creëren waar kinderen worden uitgenodigd om meer te bewegen en gezonder te eten en te leven. Sterk Meppel wil kinderen niet laten zitten.

SteM voor de Meppeler Maat

 

Samenwerking of fusie Westerveld

Ambtelijke samenwerking met de gemeente Westerveld is prima, maar dit mag niet tot samenvoeging van de gemeenten leiden. Samenwerking is oké, tegen fusie zeggen wij nee.

Lokale ondernemers

SteM wil lokale ondernemers zoveel mogelijk bij aanbestedingen betrekken.  Zo worden lokale ondernemers en lokale economie gesteund. Samen staan we sterk met meer werk.

Buurt-, wijk- en dorpsgericht werken

SteM wil de wijkschouw terug zodat de buurt aan kan geven waar het onderhoud van groen, wegen en speel- en zitplekjes te kort schiet en de gemeente in actie moet komen.

Nijeveen, Rogat, Broekhuizen en Schiphorst

SteM wil de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de héle gemeente op peil houden door snel internet, behoud van cultuur­historisch erfgoed  en goed groen- en wegenonderhoud.

Communicatie

Sterk Meppel wil dat de gemeente altijd de naam van een contactpersoon bekend maakt zodat u weet wie uw aanspreekpunt is als een klacht of melding naar uw mening niet goed opgelost is.

Stadsbus en WMO-vervoer

SteM wil de stadsbus en het WMO-vervoer in stand houden. Bereikbaarheid voor iedereen is alleen mogelijk als vervoer ook voor iedereen bereikbaar is.

Inwonersparticipatie en transparantie

 

Geen inspraak maar samenspraak

SteM wil dat u bij plannen in uw omgeving niet alleen mee kunt praten maar dat uw inspraak herkenbaar in de plannen terugkomt. Inspraak zonder invloed is zinloos.

Burgerinspraak

Sterk Meppel wil ruim baan aan initiatieven van inwoners geven. SteM geeft de inwoner ruimte.

Jongerenparticipatie

Sterk Meppel wil jongeren actiever benaderen om als volksvertegenwoordiger een bijdrage te leveren. Jong en oud zorgen samen voor een Sterk Meppel.

Right to Challenge

Soms kan een (groep) inwoner(s) taken van de gemeente anders, beter, slimmer of goedkoper uitvoeren. SteM wil het Right to Challenge als pilot toepassen op het groenonderhoud.

Wijkplatforms

Sterk Meppel is groot voorstander van wijkgericht werken en samenspraak met inwoners.