Actief, kritisch en betrokken

Standpunten

Op deze pagina vindt u ons volledige verkiezingsprogramma en een verkort verkiezingsprogramma. Onder ieder deel van het verkorte programma ziet u een link die u weer naar het door de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma brengt. 

Uw stem in ons verkiezingsprogramma

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door uw inbreng en die van vele  andere inwoners vanuit de hele gemeente Meppel. Uw inbreng is  in bijna alle onderwerpen in het verkiezings­programma terug te vinden. Hartelijk dank voor uw meedenken.

Verkiezingsprogramma Sterk Meppel 2022-2026

 

SteM voor een lokale inwonerspartij

Sterk Meppel is niet verbonden met landelijke partijen of ideologieën.  SteM bestaat uit een groep actieve, kritische en betrokken inwoners die zich uitsluitend bezig houden met het welzijn en de belangen van de inwoners van de gemeente Meppel. SteM wil het karakter van onze gemeente versterken en haar culturele erfgoed beschermen. SteM is vooruitstrevend als het gaat om de toekomst van onze (klein)kinderen en de leefomgeving.

 

Dit willen wij bereiken:

 • SteM wil dat iedere kern, wijk, dorp en buurt het eigen karakter kan behouden en nieuwbouw op een passende manier wordt ontwikkelt.
 • Alle delen van de gemeente zijn belangrijk dus voorzieningen als internet of veiligheid van de buurt zijn er ook in alle delen.
 • Vraagstukken rond veiligheid en leefbaarheid worden met buurtbewoners op  buurtniveau opgelost.
 • Inwoners denken vanaf de ontwikkeling van plannen of het oplossen van problemen mee.
 • Het welzijn van inwoners komt op de eerste plaats.
 • De gemeente is er voor de inwoners dus inwoners worden tijdig en goed geïnformeerd.
 • We reserveren geld voor initiatieven van bewoners .

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor veilig fietsen in Meppel

Uit onze interviews bleek dat uw grootste zorg de veiligheid van fietsers is. Of het nu gaat om onveilige straten, onderhoud, verlichting of voorrangssituaties: het fietsen stond in bijna alle wijken met stip op één. Vooral voor kinderen, scholieren en ouderen valt er veel te verbeteren. Voor SteM is veilig fietsen in Meppel de komende jaren de rode draad die je veilig van A naar B brengt.

 

Dit willen wij bereiken:

 • Het verkeersbeleid is afgestemd op doorstroming voor de automobilist. SteM zet de fietser op één in het verkeersbeleid door veelgebruikte (school)fietsroutes te verbeteren.
 • Gevaarlijke kruispunten voor fietsers worden veiliger gemaakt
 • De geplande fietsroute of het spoor bij de Reeststouwe vervangen we door een fietstunnel.  
 • We verbeteren het onderhoud van fietsroutes en fietspaden
 • Verkeerslichten zetten we vaker op groen voor de fietser
 • We onderzoeken hoe de voorrang op rotondes het best geregeld kan worden
 • Er komt een overdekte fietsstalling in het winkelgebied
 • We verbeteren de verlichting van fietspaden waar dat nodig is
 • Waar mogelijk zetten we in op dynamische fietspadverlichting
 • Er komt een fietspad via de Oosterbroekenweg naar Engelgaarde

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor veilig en betaalbaar wonen

U vind Meppel een fijne gemeente om te wonen. Maar de zoektocht naar een betaalbaar huis kan lang duren. Te lang. Daar gaan we wat aan doen. Een betaalbaar huis hoort voor iedere inwoner bereikbaar te zijn. SteM wil starters meer kans geven, bouwen voor jong én oud, inwoners van Meppel voorrang geven bij huurhuizen in Meppel en de veiligheid in de leefomgeving vergroten.

 

Dit willen we bereiken:

 • Er moeten meer betaalbare koop- en huurwoningen gebouwd worden
 • De zelfwoonplicht bij aankoop van een nieuwbouwhuis blijft de komende vier jaar
 • Inwoners van Meppel krijgen voorrang bij de koop van een nieuwbouwhuis
 • Inwoners van Meppel krijgen voorrang bij het huren van een betaalbare huurwoning
 • In Nieuwveense Landen komt plaats voor een bescheiden winkelcentrum en buurthuis
 • We stimuleren bouwen op maat voor oud en jong zoals Tiny houses, Knarrenhofjes, tweepersoons huishoudens, ecologische buurtjes, mantelzorgwoningen en tijdelijke woningen 
 • Er komt voldoende groen en speelgelegenheid bij nieuwbouw in buurten en wijken
 • We bouwen natuurinclusief met oog voor groen, biodiversiteit en klimaatbestendig
 • Het onderhoud van stoepen en fietspaden gaan we verbeteren
 • We zetten meer boa’s in voor handhaving
 • Jongeren- en opbouwerkers krijgen meer tijd en ruimte in wijken, dorp en buurt
 • We verbeteren straatverlichting op onveilig aanvoelende plaatsen

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot bewegen, spelen en sporten, is goed verzorgd en bereikbaar, zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en houdt rekening met de behoeften van jong en oud. Een goede milieukwaliteit en biodiversiteit is vanzelfsprekend. Daarmee wordt de leefomgeving een krachtig instrument om gezonde keuzes te maken.

 

Dit willen wij bereiken:

 • Speelgelegenheden worden groener, natuurlijker en nodigen uit tot spelen  
 • We willen mensen uitdagen om meer buiten te bewegen in beweegtuinen in het park
 • De skatebaan Koedijkslanden wordt vernieuwd en de pumptrackbaan Oosterboer aangelegd
 • Initiatieven voor voedselbossen of buurt groente of fruittuinen steunen we
 • We kijken of er meer snippergroen verkocht kan worden
 • We zorgen voor een schone, veilige openbare ruimte
 • Omwonenden krijgen inspraak in het onderhoud van gras en groen in hun buurt
 • Er worden geen giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt tenzij dit voor de gezondheid van onze inwoners noodzakelijk is zoals bij de eikenprocessierups
 • We zoeken naar een oplossing voor de roekenkolonies als ze overlast veroorzaken
 • Er komt een wandelroute tussen de haven en het grachtengebied
 • We stoppen met het vervangen van kleine gebiedjes met struiken door grasveldjes
 • Het recreatiegebied Engelgaarde maken we beter toegankelijk
 • We gaan verder met het bevorderen van de biodiversiteit omdat dit beschermt tegen plagen
 • Het natuurgebied Oeverlanden inclusief het unieke natuurgebied van Staatsbosbeheer blijft onaangetast. Het gaat hier om een waardevol natuur- en broedgebied met veel historische schatten in de bodem.

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor een sociaal Meppel

Sterk Meppel hecht aan een goed sociaal beleid waardoor iedereen mee kan doen; een inclusieve samenleving. Daar horen niet alleen een goed minimabeleid bij en zorg voor wie zorg nodig heeft maar ook welzijn door een rijk verenigingsleven en steun voor mantelzorgers. SteM zal geen bezuinigingen op het sociaal domein steunen die directe invloed hebben op de zorg die de mensen nodig hebben.

 

Dit willen we bereiken:

 • We helpen jongeren om meer ontmoetingspunten op te zetten en schulden te voorkomen.
 • Er komen pilots om aan de woonvraag van mensen met een ondersteuningsvraag te voldoen.
 • We bezuinigen niet op de uitvoering van zorg voor wie zorg nodig.
 • We bieden alle kinderen optimale ontwikkelingskansen. 
 • We onderzoeken of er meer middelen nodig zijn voor omscholing of re-integratie.
 • Om de kans op werk te verhogen mogen mensen met inkomenssteun via een pilot gedurende een jaar maximaal 500 euro per maand  bij verdienen.
 • We zetten in op betere kansen voor jongeren na het praktijkonderwijs en de mogelijkheden voor arbeidsgehandicapten in het algemeen.
 • We gaan nog meer ons best doen om (jonge) mantelzorgers op te sporen en hen te ondersteunen.
 • We stellen een Woonzorgvisie op de behoefte voor bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, begeleid/beschermd wonen en collectief wonen te onderzoeken en ontwikkelen daar een pilot voor. 
 • We maken de aanvraag van voorzieningen eenvoudiger en bieden waar nodig hulp.
 • We besteden meer aandacht aan eenzaamheid onder jongeren.

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor cultuur, sport en onderwijs

Onderwijs geeft kinderen een goede start in het leven. Het is daarom belangrijk dat zij ongestoord naar school kunnen. Kunst, cultuur en sport  zorgen daarnaast voor competitie, spelen, plezier, expressie en meedoen. Het zorgt ervoor dat mensen zich met elkaar verbinden en het gevoel geven dat ze erbij horen en helpt kinderen om zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen.

 

Dit willen we bereiken:

 • De openbare bibliotheek en het servicepunt van de bibliotheek in Nijeveen houden we in stand
 • In overleg met de scholen komt er een plan van aanpak voor de afnemende lees- en taalvaardigheid van scholieren.
 • We dragen Ogterop een warm hart toe. De eventuele verbouwing is echter een kostenafweging waar in de komende raadsperiode ons standpunt over moeten bepalen.
 • Het budget voor amateurkunst, cultuuronderwijs, openbare bibliotheek en musea in Meppel willen we op het huidige niveau handhaven.
 • SteM wil bijdragen aan de toegankelijkheid van het verouderde Stedelijk Museum (de Secretarie) door bij te dragen aan een lift.
 • We stimuleren, samen met de provincie Drenthe, Rijk en fondsen, Meppel als Poppenfestivalstad.
 • We houden bij alle ontwikkelingen rekening met sporters met beperkingen
 • We zetten in op vernieuwbouw van de sporthal in Nijeveen
 • De nieuwe school in de Nieuwveense Landen wordt het sociale centrum van de wijk.
 • Schoolpleinen worden bij onderhoud groener gemaakt met natuurlijke spelattributen.
 • We stimuleren schoolbesturen om schoolpleinen ook na schooltijd open te stellen.
 • We stellen subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de ventilatie in klassen.
 • We zetten erop in dat elk kind naar school gaat en niemand de school verlaat zonder eindkwalificatie

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor een karakteristiek Meppel

Sterk Meppel wil erfgoed, dat belangrijk is voor het verhaal van Meppel, beschermen, behouden of, met behoud van de waardevolle elementen, ontwikkelen. Het ontwikkelde Erfgoedbeleid is, net als het Kwaliteits­manifest, leidend voor de ontwikkelingen in de hele gemeente Meppel. Daarbij zijn Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, Kolderveen en Bovenboeren net zo belangrijk als stad Meppel.

 

Dit willen we bereiken:

 • Ontwikkelingen in Nijeveen, Rogat of buurtschappen mogen net als in het centrum het karakter niet aantasten; denk bijvoorbeeld aan de karakteristieke lintbebouwing van Nijeveen, Kolderveen en Bovenboeren.
 • De binnenstad van Meppel wordt in haar geheel als beschermd stadsgezicht aangewezen zodat nieuwbouw op passende wijze ingepast wordt.
 • We ontwikkelen een plan voor de grotendeels leegstaande verpauperende Swaenenborgh om de oude Akkerbuurt weer tot leven te brengen.
 • We maken de historie van Meppel als waterstad waar mogelijk op een passende manier zichtbaar
 • We onderzoeken of het water van Meppel beter aan kan sluiten bij water in de omgeving zodat mensen ook met een bootje naar de Weerribben of het Vechtdal kunnen varen.
 • We willen beter onderhoud van al het water in Meppel. Schoon water, schone grachten, geen invasieve exoten en geen (stinkend) vuil in het water.

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor een gezonde, evenwichtige economie

Sterk Meppel staat voor een gemeente waar een goede balans wordt gevonden tussen milieu, welzijn, cultuur, zorg, duurzaam financieel beleid, werkgelegenheid en economische groei. De financiële positie van de Gemeente Meppel wordt verder op orde gebracht, de schuldenpositie afgebouwd en investeringen op duurzaamheid getoetst.

Dit willen we bereiken:

 • Werkgelegenheid is belangrijk en daarom moet Meppel haar voorzieningen zoals zwembad, ziekenhuis , treinstation en een goed cultureel klimaat behouden
 • De dienstverlening aan grote en kleine bedrijven moet op hoog peil blijven
 • Duurzame en innovatieve bedrijven zijn meer dan welkom.
 • We zoeken naar meer subsidiemogelijkheden van provincie, Rijk en EU.
 • Uitbreiding van de haven op Staphorstergebied brengt teveel overlast voor inwoners van Meppel mee en te weinig werkgelegenheid. Sterk Meppel zet in op inbreiding in het huidige havengebied.
 • Er moeten voldoende betaalbare winkelpanden in het centrum zijn voor startende ondernemers.
 • Toerisme brengt werkgelegenheid mee en is een economische factor die voor Meppel belangrijk is.
 • We onderzoeken of leegstaande panden tijdelijk ingevuld kunnen worden met expositie of oude ambachten om het centrum aantrekkelijk te houden.

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

SteM voor een duurzaam Meppel  

Als we onze (klein) kinderen een leefbare aarde na willen laten zullen we in actie moeten komen.  De ambitie om in 2040 in Meppel CO2-neutraal te zijn onderschrijven wij.  SteM kiest voor een eerlijke aanpak van de energiecrisis waarbij de vervuiler betaald, afval hergebruikt wordt en inwoners niet op kosten gejaagd worden.  

 

Dit willen we bereiken:

 • Stijgende energierekeningen mogen niet voor energie-armoede zorgen: voor mensen met een kleine beurs zetten wij in op subsidie via de bijzondere bijstand.
 • In de energietransitie zetten we in op het eerst isoleren van oude en nieuwe huizen, want wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarna ‘komen Zon op het dak” en zonnepanelen langs taluds van wegen aan de orde.
 • Maatregelen om energieneutraal te worden zullen woonkostenneutraal uitgevoerd worden.
 • Kleine windmolens van lokale Energie coöperaties kunnen onder voorwaarden (geen geluid- en slagschaduw overlast) op onze steun rekenen.
 • SteM wil dat inwoners een rentevrije lening kunnen krijgen voor het aardgasvrij maken van hun woning.
 • Huurders van Actium en Woonconcept krijgen zo snel mogelijk duidelijkheid wat zij van hun wooncorporatie mogen verwachten op het gebied van energietransitie.
 • SteM steunt initiatieven van bewoners rond het verbeteren van het leefklimaat
 • De gemeente gaat inwoners een deel van de betaalde afvalstoffenheffing  terugbetalen als inwoners minder afval inleveren dan gemiddeld.

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

Dit is Sterk Meppel  

Sterk Meppel is ontstaan vanuit de actiegroep Grachtwacht die actie voerde om de grachten in Meppel te behouden. Om daar meer invloed op te krijgen werd in 1978 de Stadswacht opgericht die na een fusie met Gemeentebelangen Nijeveen samen verder gingen als Sterk Meppel. Sinds 1994 zijn we de grootste partij in Meppel. Ons actiekarakter is nooit verdwenen: we voerden actie tegen de komst van een asfaltcentrale, wildplassen, geluidsoverlast, veilige fietsroutes en hondenpoep.

 

De raadsleden van SteM steken hun mening niet onder stoelen of banken en spreken de taal van de inwoners. We zoeken u op als er plannen voor uw buurt zijn en informeren u via de Stadswachter, maandelijkse nieuwsbrief, website, vlogs en social media. 

 

Wij streven naar een toekomst waarin het welzijn van onze inwoners voorop staat. Een gemeente waar je graag woont en leeft omdat er een goede balans is gevonden tussen sociale voorzieningen, economische groei, verenigingsleven, werkgelegenheid, milieu, cultuur, groen, voorzieningen en betaalbaar wonen voor iedereen.

 

Klik HIER voor het uitgebreide programma

 

Toelichting stellingen Kieskompas

 

Sterk Meppel: actief, kritisch en betrokken